Dr Maciej Musiał | Noc Naukowców

Dr Maciej Musiał

Doktor filozofii pracujący w InstytucieFilozofii UAM. Bada problemy związane z wpływem jaki wywierają na ludzi roboty.Uczestniczy w zagranicznych konferencjach poświęconych robotom a takżepublikuje teksty na ten temat w periodykach o zasięgu międzynarodowym.