Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | Noc Naukowców

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu. Profil działalności obejmuje chemię i biochemię kwasów nukleinowych i białek, ich badania strukturalne oraz aplikacyjne. Przy IChB afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe. W IChB (łącznie z PCSS) zatrudnionych jest ponad 350 osób, w tym 19 profesorów, 9 doktorów habilitowanych (na stanowisku docenta), 50 doktorów. Przy IChB funkcjonuje Studium Doktoranckie, w którym kształci się ok. 50 studentów; ponadto zmienna liczba studentów wykonuje tu część doświadczalną swoich prac magisterskich oraz prowadzi własne badania naukowe pod kierunkiem pracowników IChB. IChB ma prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Poza laboratoriami badawczymi i PCSS, Instytut posiada bibliotekę oraz centrum konferencyjne obejmujące aulę, dwie sale seminaryjne, hall i hotel.

Profil badawczy

  • chemiczna synteza i stereochemia modyfikowanych nukleozydów, nukleotydów i oligonukleotydów,
  • chemia organicznych związków fosforu,
  • chemia i biologia molekularna RNA,
  • mechanizmy rozpoznawania molekularnego, biblioteki oligonukleotydowe, mikromacierze,
  • analiza konformacyjna białek i kwasów nukleinowych za pomocą krystalografii rentgenowskiej i wysokorozdzielczego NMR,
  • genetyka molekularna oddziaływań roślina – mikroorganizm, transformacja komórek roślinnych obcym DNA, rośliny transgeniczne,
  • biologia molekularna wirusów i onkogenów,
  • modelowanie i metody obliczeniowe w chemii i biologii molekularnej.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
www.ibch.poznan.pl