Izabela Nowak | Noc Naukowców

Izabela Nowak

Kierownik Pracowni Chemii Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach stypendium TEMPUS przebywała w latach 1992-93 na Uniwersytecie w Reading, U.K., gdzie napisała pracę magisterską. W roku 1993 otrzymała tytuł magistra chemii, zaś w 1997 r. stopień naukowy doktora w zakresie chemii na Wydziale Chemii UAM. Odbyła także staż podoktorski w Leverhulme Centre for Catalysis w Liverpool. W 2006 roku otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego za badania nad syntezą, charakterystyką i katalitycznymi właściwościami nanoporowatych materiałów w procesach utleniania w fazie ciekłej, zaś rozprawa habilitacyjna została wyróżniona przez Prezesa Rady Ministrów.