INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zawartych w tym serwisie jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (ICHB PAN), adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować mailowo, pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (dalej „ICHB PAN”) z siedzibą w (61-704) Poznań, ul. Noskowskiego 12/14, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

ICHB PAN przetwarzać będzie następujące dane:

  1. adres e-mail,
  2. nr telefonu,
  3. adres IP.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z Państwa udziałem w procesie rejestracji na wydarzenie „Noc Naukowców”. Wycofanie zgody oznacza niemożność uczestniczenia przez Państwa w wydarzeniu.

Powyższe dane przechowywane w bazach danych serwisów rejestracja.nocnaukowcow.poznan.pl oraz mojekonto.nocnaukowcow.poznan.pl przetwarzane są w celu:

  • utworzenia konta użytkownika, co jest konieczne w celu dokonania procesu rejestracji na wydarzenie „Noc Naukowców” w serwisie rejestracja.nocnaukowcow.poznan.pl.
  • przeprowadzenia procesu rejestracji oraz wstępu na wydarzenia Nocy Naukowców.

Dane te będą przetwarzane przez okres 5 lat.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże usunięcie danych może nastąpić jedynie w przypadku rezygnacji z Państwa uczestnictwa w procesie rejestracji na wydarzenie Noc Naukowców. W przypadku, jeżeli uznają Państwo, że ICHB PAN przetwarza Państwa dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01.

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. ICHB PAN nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione wszystkim Partnerom realizującym wydarzenie „Noc Naukowców”. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie ICHB PAN.

Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości. Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, takich jak: adres e-mail oraz nr telefonu w bazach danych serwisów rejestracja.nocnaukowcow.poznan.pl oraz mojekonto.nocnaukowcow.poznan.pl